Home » Projecten » Ontwikkelingsperspectief voormalige Marechausseepost

Ontwikkelingsperspectief voormalige Marechausseepost

Opdrachtgever:     Rijksvastgoedbedrijf
Onderzoek:              Ontwikkelingsperspectief voor de voormalige Marechausseepost in Heerlen
Datum:                     22 oktober 2021
Voor- en zijaanzicht van de voormalige marechausseepost in Heerlen

Bron: Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf wil de mogelijkheden voor herontwikkeling van de Marechausseepost in de buurt Welten-Dorp in Heerlen goed in beeld brengen en heeft daarom een vastgoedbeheerder gevraagd om een haalbaarheidsanalyse en planologische verkenning uit te voeren. Uit deze analyse bleek dat wonen en specifiek wonen met zorg goede kansen biedt voor deze locatie. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft ons daarom gevraagd om samen met XpertiseZorg de woningbehoefte en mogelijkheden voor wonen en zorg op deze locatie nader te onderzoeken en te onderbouwen.

De aanpak

Om tot het gevraagde ontwikkelingsperspectief te komen hebben we de volgende 8 stappen doorlopen
en de uitkomsten hiervan uitgewerkt:

Je ziet hier de acht stappen die we hebben doorlopen om tot het gevraagde ontwikkelingsperspectief te komen

Bevindingen

In de buurt Welten-Dorp wonen hoofdzakelijk inwoners die tot de Sociaaleconomische Structuur (SES-groep) ‘Ouderen met hoger tot midden inkomen’ behoren. Door de verwachte toename van het aantal huishoudens boven de 65 jaar in Heerlen (ruim 2400 huishoudens tot en met 2031) en een moeizame verjonging van de buurt Welten-Dorp zullen er zeker aanpassingen aan de huidige woningbouwopgave nodig zijn. Als we kijken naar de woningbehoefte qua wonen in combinatie met zorg dan zal er o.a. meer vraag zijn naar levensloopbestendige woningen en naar verzorgd en intramuraal wonen.

De koopwoningmarkt is sinds 2018 oververhit en tekorten bouwen zich sindsdien op. De actuele woningbehoefte in Heerlen begeeft zich vooral in het goedkope en middeldure segment waardoor zowel instromers als doorstromers moeite hebben een passende woning te vinden.

Conclusie

De door ons berekende woningbouwopgave voor Heerlen tot 2031 is behoorlijk divers en biedt dan ook meerdere mogelijkheden voor de herontwikkeling van de locatie van de voormalige Marechausseepost. Om de toekomstige huishoudensgroei op te vangen ligt de woningbehoefte voornamelijk in middeldure en duurdere koopwoningen (deels levensloopbestendig), intramurale zorgplekken en binnen de huursector is er een renovatieopgave naar levensloopbestendige woningen.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?