Home » Privacybeleid

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Tellers & Benoemers verwerkt van haar geënquêteerden, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u deelneemt aan een onderzoek, interview of enquête van of uitgevoerd door Tellers & Benoemers of om een andere reden persoonsgegevens aan Tellers & Benoemers verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Tellers & Benoemers, KvK-nummer 74486365. De functionarissen van Tellers & Benoemers zijn bereikbaar via info@tellersenbenoemers.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Tellers & Benoemers en voor welk doel

2.1       In het kader van uw deelname aan een onderzoek (middels enquête of interview) worden met uw toestemming de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) (voor- en) achternaam
b) postcode
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
d) opleidingsniveau, netto-inkomen, woonsituatie

2.2       Tellers & Benoemers verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden slechts gebruikt voor eventueel nader contact over uw deelname aan het onderzoek en slechts voor zover u in de betreffende enquête of het interview hebt aangegeven graag op de hoogte gehouden te willen worden over de ontwikkelingen aangaande het onderzoek en/of hebt aangegeven bereid te zijn tot contact indien voor het vervolgonderzoek nadere informatie van geënquêteerden gewenst zou zijn. Daarbij gaat het slechts om informatie die betrekking heeft op het onderzoek waaraan u deelnam/deelneemt.
b) Uw postcode, opleidingsniveau en netto-inkomen worden slechts gebruikt voor het verkrijgen van informatie over de geënquêteerden die betrekking heeft op het kunnen vaststellen in hoeverre en in welke mate de geënquêteerden als potentiële doelgroep kunnen worden aangemerkt voor het initiatief waar het onderzoek betrekking op heeft.

2.3       Uw persoonsgegevens worden tot uiterlijk de duur van het onderzoek gebruikt om u, zolang u daarmee instemt, te bevragen over het onderwerp waarop het onderzoek betrekking heeft en u te informeren over de ontwikkelingen aangaande het onderzoek, dan wel het initiatief waarop het onderzoek betrekking heeft.

3. E-mail berichtgeving (opt-out)

Tellers & Benoemers voert het onderzoek uit namens Brokant. Brokant gebruikt, met toestemming van u en tot het moment dat u aangeeft daarvoor afgemeld te willen worden, uw naam en telefoonnummer of e-mailadres om u desgewenst op de hoogte te kunnen houden, middels e-mail of nieuwsbrieven, met informatie over het initiatief waarop het onderzoek betrekking heeft.

4. Bewaartermijnen

Tellers & Benoemers verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens slechts gedurende de duur van het onderzoek. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Tellers & Benoemers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

6.1     Via info@tellersenbenoemers.nl kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Tellers & Benoemers zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

6.2     Indien u klachten hebt over de wijze waarop Tellers & Benoemers uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Tellers & Benoemers via info@tellersenbenoemers.nl.

6.3     Ook eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan info@tellersenbenoemers.nl.

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website (www.tellersenbenoemers.nl) bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.