Home » Onze werkwijze

Onze werkwijze

Met een gedegen analyse van uw woon- en/of woonzorgvraagstuk komt u als opdrachtgever een stap verder. Onze werkwijze en dynamische modellen hebben al regelmatig mooie resultaten opgeleverd. Wanneer u gebruikmaakt van onze diensten, dan ontvangt u een digitale rapportage (eventueel ook op papier) die voorziet in actuele gegevens die een betrouwbare voorspelling geven over toekomstige ontwikkelingen. Deze rapportage wordt veelal ondersteund met een interactief digitaal dashboard waarin de verschillende onderzochte onderdelen in interactieve grafieken en tabellen kunnen worden gepresenteerd. Dit digitale dashboard kan op elk moment worden geraadpleegd om ontwikkelingen in de tijd na te gaan, te monitoren of verschillende geografische gebieden (zoals buurten of gemeenten) met elkaar te vergelijken.

Bijvoorbeeld de werkgelegenheid, de zorgvraag, het woningaanbod, de demografie en de conjunctuur is continu in ontwikkeling en veranderingen daarvan hebben weer effecten op de woningmarkt en woonzorgmarkt. Deze ontwikkelingen kunnen we monitoren en verwerken op een interactief digitaal dashboard waarmee er continu sprake is van een actueel beeld. Daarnaast bieden we daarmee de mogelijkheid prognoses actueel te houden en bij te werken op basis van actuele en toekomstige ontwikkelingen en bieden we de mogelijkheid verschillende scenario’s uit te rekenen.

Big data & slow data

Als input van onze dynamische modellen gebruiken we ruimtelijke data. Vaak betreft dit de welbekende ‘big data’. Deze grote hoeveelheden data gebruiken we als input voor onze modellen en verwerken we tot relevante en betrouwbare informatie. Bij veel van deze data gaat het om zogenaamde ‘slow data’. Ruimtelijke gegevens komen namelijk maar eens in de zoveel tijd beschikbaar aangezien de onderliggende processen vaak langzaam verlopen.

In deze kaart wordt op buurtniveau de gemiddelde leeftijd getoond tov het gemiddelde in Nederland
De letters BIG DATA rechtop op een toetsenbord

Door onze jarenlange ervaring weten wij op welke gegevens u met een gerust hart kunt vertrouwen. We hebben toegang tot databanken van onder meer het CBS en CIZ. Daarnaast hebben wij een unieke samenwerking met Nieuwbouw Nederland. Daarmee beschikken we over actuele data van de nieuwbouwmarkt zoals verhuisstromen en de actuele vraag naar nieuwbouwwoningen op wijkniveau. Dat maakt dat we niet alleen weten hoe bepaalde doelgroepen zich in het verleden op de woningmarkt hebben gedragen, maar ook wat de kwantitatieve en kwalitatieve vraag op de nieuwbouwmarkt op dit moment is. Door onze werkwijze en onze actuele gegevens zijn we in staat gedrag en behoefte te koppelen aan uw vraagstuk.

Wij zijn gespecialiseerd in het werken met big data en de meer lastige slow data en met de technieken om de informatie die hieruit komt op een begrijpelijke manier toegankelijk te maken. Modellen voor demografie, woningmarkt, ouderenzorg, behoefteanalyse en ruimtelijke transformaties hebben wij standaard beschikbaar en zijn aanpasbaar aan de vraag en behoefte van de opdrachtgever. Daarnaast zoeken en ontwikkelen we ‘Early Warning Indicatoren’. Dat zijn indicatoren die snel inzicht kunnen geven in de effecten en risico’s van ruimtelijke ingrepen, waardoor hier nog tijdig op kan worden gereageerd. Deze tools helpen ons om korter op de processen te zitten waardoor we de processen beter kunnen monitoren en reguleren.

Eigen dynamische modellen en scenarioanalyse

Tellers & Benoemers beschikt over de meest geavanceerde en up-to-date modellen die nodig zijn om een goed onderbouwd inzicht te krijgen in woningbehoefte nu en op de middellange termijn. Deze dynamische modellen zijn door ons zelf ontwikkeld of het betreft gemodificeerde en verbeterde versies van bestaande modellen. Hierdoor zijn wij niet afhankelijk van (verouderde) data en prognoses van derden, waarvan de uitgangspunten vaak niet transparant zijn. Ook kunnen we door gebruik te maken van onze eigen dynamische modellen veel beter verbanden leggen tussen oorzaak en gevolg en verschillende inzichten of scenario’s in de modellen verwerken.

Afbeelding van grafiek en tabel waarin verschillende scenario's worden uitgewerkt en de gevolgen hiervan.

Met behulp van onze eigen modellen voeren we een analyse uit van de zorgvuldig geselecteerde data. Vervolgens toetsen we deze uitkomsten aan onze eigen expertise van de woningmarkt én woonzorgmarkt. Daarmee ontvangt u een advies over onder meer type woningen, aantallen, prijsklassen, de toekomstige woonzorgvraag, de potentiële toekomstige bewoners en het gewenste voorzieningenniveau. Daarnaast kunnen we u adviseren of u moet kiezen voor nieuwbouw, transformatie of juist sloop. Onze dynamische modellen zijn zo ingericht dat we ook tussentijds kunnen monitoren, toetsen en veranderingen in beeld kunnen brengen die gevoelig zijn voor economische wisselingen. Dat maakt dat we verschillende scenario’s kunnen uitwerken, maar ook tussentijds de invloed van veranderde inzichten of ontwikkelingen in kaart kunnen brengen, zodat u op elk gewenst moment de juiste afweging kunt maken. Veel van deze scenario’s voorzien we van betrouwbaarheidsintervallen, waarmee we kunnen berekenen hoe groot de kans is dat de betreffende scenario’s daadwerkelijk realiteit worden. We hebben dus de volledige controle om voorspellingen te doen en een realistisch beeld te geven van het effect van de verschillende scenario’s.

We lichten onze werkwijze graag persoonlijk aan u toe. Neem hiervoor gerust contact met ons op.