Home » Producten » Woonzorgvisiebegeleiding

Woonzorgvisiebegeleiding

Met een overspannen woningmarkt en de zorg die onder steeds grotere druk komt te staan is het voor een gemeente belangrijk hierop adequaat in te spelen. Het opstellen van een woonzorgvisie is een flinke stap in de goede richting en is sinds eind 2021 ook verplicht. We kunnen de woonzorgvisie voor een gemeente opstellen of een gemeente hierin begeleiden door middel van onze woonzorgvisiebegeleiding. Maar wat is een woonzorgvisie precies?
 • Een woonzorgvisie is een heldere visie op de ontwikkelingen binnen het ruimtelijk en sociaal domein en de effecten van deze ontwikkelingen op de vraag naar woonzorgconcepten.

rij met rollators in een gang van een woonzorgvoorziening

Met een woonzorgvisie kijken we niet alleen ruimtelijk naar een gebied. Ook op sociaal en maatschappelijk vlak houden we rekening met de invulling. Hoe ziet de huidige woonzorgmarkt eruit, wat zijn de demografische ontwikkelingen en wat is de geprognosticeerde zorgvraagontwikkeling? Welke tekorten of overschotten worden er verwacht voor de belangrijkste woonzorgsectoren? Over welk woonzorgaanbod beschikt de gemeente wel of niet en hoe is dit aanbod over de gemeente verdeeld?

Waarom een woonzorgvisie?

Als we kijken naar bijvoorbeeld de demografische ontwikkelingen en het overheidsbeleid dat is gericht op zo lang mogelijk maar ook zo snel mogelijk zelfstandig kunnen wonen, dan is het opstellen van een woonzorgvisie niet alleen nuttig maar ook zeker noodzakelijk. Het verschaft inzicht in de actuele maar ook in de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg en brengt eventuele toekomstige overschotten of tekorten in kaart.

Met een woonzorgvisie maakt een gemeente de uitgangspunten duidelijk maar tegelijkertijd creëert de gemeente ook een hulpmiddel om (toekomstige) woonzorgconcepten te toetsen, te beoordelen en te sturen. De visie vormt een afwegingskader voor vraagstukken binnen het ruimtelijk en sociaal domein. Met een woonzorgvisie is er een gericht plan om tot een woonzorgmarkt te komen waarbinnen het aanbod goed is afgestemd op de vraag.

Dit staat erin

In de woonzorgvisie werken we verschillende woonzorgthema’s uit. Deze thema’s verschillen per gemeente. Hieronder noemen we enkele voorbeelden:

 • Mate van vrijheid bij realiseren woonwensen
 • Faciliteren langer zelfstandig thuis wonen
 • Beschikbaarheid woonzorgvormen
 • Signaleerfunctie/stimuleren welzijn

Naast de uitwerking van de woonzorgthema’s nemen we ook het volgende op in de woonzorgvisie:

 • Woonzorgaanbod
 • Spreiding voorzieningen en woonzorgaanbod.
 • Prognose van vraag- en aanbodontwikkeling.
 • Formulering van het beleid aan de hand van de woonzorgthema’s.
 • Uitkomsten onderzoek, enquêtes e.d.
 • Relevante uitvoeringspunten
Twee kaartjes, 1 met locaties van de relevante zorgvoorzieningen en 1 met de locaties van openbaar vervoer

Draagvlak creëren

In overleg met de opdrachtgever kunnen we diverse partijen betrekken bij het onderzoek voor waardevolle input zoals woningcorporaties, makelaars, woon(zorg)aanbieders, projectontwikkelaars, Wmo-raad, bewoners, belangenorganisaties, etc. Door een brede betrokkenheid te realiseren kunnen we alle benodigde en complete input voor de woonzorgvisie verzamelen en draagvlak creëren. Vaak vullen we onze eigen onderzoeken aan met data uit diverse betrouwbare databanken en de input uit enquêtes.

Onderzoek

We zetten o.a. het woningbehoefteonderzoek in waarbij we heel specifiek de behoefte aan zorgwoningen voor verschillende doelgroepen (ouderen, verstandelijk gehandicapten, lichamelijk gehandicapten, jeugdzorg etc.) onderzoeken. Dit onderzoek geschiedt volledig op basis van big data-analyse en kan indien gewenst worden aangevuld met veldonderzoek zoals enquêtes.

Twee kaartjes, 1 met de gemiddelde leeftijd in een specifiek gebied en de ander met het aandeel 65-plussers in een specifiek gebied

Altijd een actuele woonzorgvisie

De WoonZorgMarktMonitor kunnen we goed inzetten om de woonzorgvisie te ondersteunen én jaarlijks actueel te houden. Doordat we de woonzorgmarkt, de demografische ontwikkelingen, etc. blijven monitoren gedurende de periode van de woonzorgvisie blijft de visie actueel. Daarnaast kunnen we met behulp van deze ontwikkelingen de prognoses bijstellen. Hiermee bieden we gemeenten de mogelijkheid tijdig te anticiperen op de ontwikkelingen en de toekomstvisie bij te stellen.

 • Onze dynamische analysemodellen dragen bij aan de continu actuele meerjarige visie op de woonzorgmarkt. Accuraat, actueel, onafhankelijk, bestendig, goed onderbouwd en richtinggevend. Daar staan we voor.

Techniek en methodes

Tellers & Benoemers beschikt over eigen dynamische analysemodellen. Hierdoor kunnen we de impact van verschillende demografische scenario's en/of van (potentiële) beleidsmatige ingrepen doorrekenen. Vanuit onze woonzorgmarktexpertise toetsen we de uitkomsten van deze modellen op realisme en haalbaarheid. Indien nodig betrekken we hierbij ook andere (lokale) experts. Bij het toetsen van de uitkomsten houden we rekening met ontwikkelingen in de regio en de betekenis daarvan voor de woonzorgmarkt in uw gemeente.

 

Daarom laat je de begeleiding van de woonzorgvisie door Tellers & Benoemers uitvoeren!

 1. Analyse op buurt- of wijkniveau; omdat een woonzorgmarkt erg lokaal functioneert presenteren we de uitkomsten op buurt- of wijkniveau.
 2. Unieke samenwerking met Xitres (voorheen Nieuwbouw Nederland) waardoor we over veel data beschikken met betrekking tot de vraag- en aanbodzijde van de nieuwbouwmarkt.
 3. Het interactieve datadashboard bestaat uit eenvoudig leesbare kaarten, tabellen en grafieken en is eenvoudig uit te breiden en actueel te houden.
 4. We kunnen de kansen/profilering van de gemeente in kaart brengen ten opzichte van omliggende en ‘concurrerende’ gemeenten.
 5. Het is mogelijk om rekening te houden met adaptief programmeren, bevorderen van de doorstroming, anticyclisch bouwen, tegengaan van de ontgroening en/of andere beleidsmatige keuzes.
 6. Het interactieve datadashboard kunnen we (half)jaarlijks updaten waarmee er altijd een actueel beeld is van de woonzorgmarkt, de demografie, de sociaaleconomische ontwikkelingen en de bijbehorende visie.
 7. Betalen in abonnementsvorm is mogelijk.

Heeft uw gemeente ook een woonzorgvisie nodig?
Neem dan contact met ons op.

Bekijk hier de WoonZorgVisie die we voor de gemeente Hellendoorn mochten opstellen.