Home » Producten » QuickScan Flexwonen

QuickScan Flexwonen

Flexwonen staat voor flexibele woonconcepten die vaak een tijdelijk karakter hebben. Belangrijk is dat het goedkoop is en snel kan worden gerealiseerd. Een voorbeeld van flexwonen is de realisatie van woningen in een leegstaand bedrijfspand om de doorstroming te bevorderen. Met flexibele woonconcepten kan snel worden ingespeeld op een acute, tijdelijke en/of veranderende woningbehoefte. Kan dit ook van betekenis zijn voor de woningbehoefte op uw woningmarkt en zo ja, welke problemen kunt u met flexwonen aanpakken? Met de QuickScan Flexwonen komt u hierachter.

De scan

De QuickScan Flexwonen bestaat uit drie onderdelen:

  1. Woningmarktanalyse
  2. Demografische analyse
  3. Flexwonenanalyse

Elke analyse vindt plaats op kern-/wijkniveau.

Woningmarktanalyse

Deze analyse brengt de actuele tekorten en overschotten van huur- en koopwoningen in kaart per woningtype en prijsklasse. De woningmarktanalyse maakt de woningbehoefte en de mogelijkheden voor in- en doorstroming voor de verschillende doelgroepen (starters, senioren, etc.) inzichtelijk.

Infographic over de in- en doorstroommogelijkheden voor de verschillende doelgroepen
Infographic van de demografische analyse

Demografische analyse

Deze analyse geeft de ontwikkeling weer van de verschillende doelgroepen voor de komende jaren. Ook de kwaliteit van de bevolkingsopbouw (vergrijzing, ontgroening, krimp, huishoudensverdunning, etc.)
wordt bij de demografische analyse inzichtelijk.

Flexwonenanalyse

We sluiten de QuickScan af met de Flexwonenanalyse. Door de woningmarktanalyse en de demografische analyse te combineren geven we antwoord op de vraag of flexibele woonconcepten binnen uw lokale woningmarkt van toegevoegde waarde zijn om de mogelijkheden voor in- en doorstroming te stimuleren en zo ja:

  • Welke woonconcepten?
  • Welke doelgroepen?
  • Welke aantallen?
Infographic van de Flexwonenanalyse

De kosten voor de QuickScan Flexwonen bedragen €2.750,- excl. btw.

Bekijk hier onze QuickScan Flexwonen flyer.

Zijn flexibele woonconcepten een oplossing voor uw woningmarkt?