Home » Producten » Woonvisiebegeleiding

Woonvisiebegeleiding

Elke gemeente in Nederland moet een woonvisie hebben waarmee ze laat zien waar ze met de woningmarkt en de ontwikkelingen naartoe wil. Een woonvisie is een handige leidraad voor corporaties, projectontwikkelaars en bewoners. Deze toekomstvisie maakt duidelijk waar ze rekening mee moeten houden en welke beleidsmatige uitgangspunten bij een gemeente horen. We stellen in samenwerking met een gemeente de woonvisie op of we ondersteunen een gemeente hierbij met onze analyse, prognoses en monitoring van de woningmarkt.

Waarom een woonvisie?

De ontwikkelingen en druk op de woningmarkt vragen om een gericht plan, een heldere toekomstvisie en een duidelijke positionering van de gemeente. Met behulp van een woonvisie is de gemeente in staat te ontwikkelen tot een toekomstbestendige gemeente waar de inwoners goed kunnen en graag willen wonen.

Woonvisiebegeleiding

Heeft een gemeente niet genoeg capaciteit om de woonvisie zelf op te stellen? Of wordt het alsmaar vooruitgeschoven? Wij kunnen het opstellen van de woonvisie van de gemeente overnemen. Wanneer de gemeente de woonvisie zelf opstelt kunnen we hen hierbij ondersteunen door de ontwikkelingen op de woningmarkt in kaart te brengen, de toekomstige woningbehoefte in beeld te brengen, etc. met behulp van ons interactieve digitale dashboard. Ook kunnen we de toekomstvisie actueel houden door de woningmarkt te monitoren en op basis van actuele ontwikkelingen de prognoses bij te stellen.

Mensen aan het brainstormen, analyseren, ondersteunen bij woonvisie

Wat staat er in een woonvisie?

Globaal bestaat de woonvisie uit de volgende onderdelen:

 • Kaders en ontwikkelingen; kaders die we in de woonvisie mee kunnen nemen zijn bijvoorbeeld:
  • Uitbreiding van het woningaanbod
  • Goede mix van doelgroepen en woningtypen
  • Duurzaam, klimaatadaptief en natuurinclusief
  • Sociaal en inclusief
  • Demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en ontgroening
 • Beleidsdoelstelling
 • Profiel gemeente
 • Omschrijving huidige woningmarkt
 • Prognoses toekomstige woningmarkt
 • Uitkomsten onderzoeken
 • Uitvoeringsprogramma

De onderzoeken

Om de woonvisie van input te voorzien gebruiken we diverse middelen. Zo voeren we op basis van big data-analyse een woningbehoefteonderzoek uit op buurtniveau waarbij we op basis van de gemeentelijke bevolkingsopbouw (zoals leeftijdsopbouw en inkomensverdeling), daadwerkelijke verhuisbewegingen en demografische ontwikkelingen de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte prognosticeren. Voor dit woningbehoefteonderzoek is geen veldonderzoek zoals enquêtes nodig maar kan daarmee wel worden aangevuld om de woonwensen van de bewoners in beeld te brengen. Daarnaast kunnen we de woonvisie actueel houden door de woningmarkt te monitoren.

Grafiek aantal verhuizingen gezinnen en alleenstaand binnen Olst-Wijhe

WoningMarktMonitor

De WoningMarktMonitor kunnen we goed inzetten om de woonvisie te ondersteunen én jaarlijks actueel te houden. Doordat we de woningmarkt, de demografische ontwikkelingen, etc. blijven monitoren gedurende de periode van de woonvisie blijft de visie actueel. Daarnaast kunnen we met behulp van deze ontwikkelingen de prognoses bijstellen. Hiermee bieden we gemeenten de mogelijkheid tijdig te anticiperen op de ontwikkelingen en de toekomstvisie bij te stellen.

 

 • Onze dynamische analysemodellen dragen bij aan de continu actuele meerjarige visie op de woningmarkt. Accuraat, actueel, onafhankelijk, bestendig, goed onderbouwd en richtinggevend. Daar staan we voor.

Techniek en methodes

Tellers & Benoemers beschikt over eigen dynamische analysemodellen. Hierdoor kunnen we de impact van verschillende demografische scenario's en/of van (potentiële) beleidsmatige ingrepen doorrekenen. Vanuit onze woningmarktexpertise toetsen we de uitkomsten van deze modellen op realisme en haalbaarheid. Indien nodig betrekken we hierbij ook andere (lokale) experts.

Bij het toetsen van de uitkomsten houden we rekening met ontwikkelingen in de regio en de betekenis daarvan voor de woningmarkt in uw gemeente. Daarnaast beschikken we – dankzij onze samenwerking met Xitres (voorheen Nieuwbouw Nederland) – exclusief over de gegevens van het merendeel van de nieuwbouwprojecten in Nederland. Deze gegevens betreffen zowel de aanbodkant van de nieuwbouwprojecten als de vraagkant in de vorm van actuele woonwensen die door potentiële nieuwbouwkopers zijn achtergelaten. Hiermee kunnen we op basis van actuele woonwensen de toekomstige woningbehoefte nog verder concretiseren en gewenste woningkenmerken zoals aantal slaapkamers, woonoppervlakte, woningtype, etc. meenemen in de berekeningen.

Daarom laat je de woonvisiebegeleiding door Tellers & Benoemers uitvoeren!

 1. Analyse op buurt- of wijkniveau; omdat een woningmarkt erg lokaal functioneert presenteren we de uitkomsten op buurt- of wijkniveau.
 2. Unieke samenwerking met Xitres (voorheen Nieuwbouw Nederland) waardoor we over veel data beschikken met betrekking tot de vraag- en aanbodzijde van de nieuwbouwmarkt.
 3. Het interactieve datadashboard bestaat uit eenvoudig leesbare kaarten, tabellen en grafieken en is eenvoudig uit te breiden en actueel te houden.
 4. We kunnen de kansen/profilering van de gemeente in kaart brengen ten opzichte van omliggende en ‘concurrerende’ gemeenten.
 5. Het is mogelijk om rekening te houden met adaptief programmeren, bevorderen van de doorstroming, anticyclisch bouwen, tegengaan van de ontgroening en/of andere beleidsmatige keuzes.
 6. Het interactieve datadashboard kunnen we (half)jaarlijks updaten waarmee er altijd een actueel beeld is van de woningmarkt, de demografie, de sociaaleconomische ontwikkelingen en de bijbehorende visie.
 7. Betalen in abonnementsvorm is mogelijk.
Ludan, Thierry en Suzanne rond de tafel om een opdracht te bespreken

Heeft uw gemeente ook behoefte aan woonvisiebegeleiding?

Voor de gemeente Olst-Wijhe mochten we ook de woonvisiebegeleiding uitvoeren.
Lees hier meer.