Home » Producten » QuickScan Zorg & Vastgoed

QuickScan Zorg & Vastgoed

Heeft u een locatie in eigendom met de bestemming maatschappelijke doeleinden of wonen? Of overweegt u een zorgontwikkeling te realiseren of daarin te investeren? De eerste vraag die dan opkomt is of er markt is voor het beoogde plan of concept. Met de QuickScan Zorg & Vastgoed onderzoekt Tellers & Benoemers dit. We hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van onderzoek, data-analyse, advies, innovatie en procesbegeleiding in zowel de sector zorg als de sector wonen.

Bouwplaats met meerdere grote rode hijskranen

De aanleiding

De QuickScan Zorg & Vastgoed is ontwikkeld met het oog op de ‘senior van de toekomst’, waarbij data, ervaringskennis, achtergronden en ontwikkelvisies uit zorg en wonen worden gecombineerd en geïntegreerd. Dit biedt een mooie leidraad voor zorgaanbieders, investeerders, ontwikkelaars, woningcorporaties en beleidsmakers om vanuit de ‘klant’ aan de slag te gaan met de maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan.

Woonomgeving en woonwensen

De QuickScan Zorg & Vastgoed wordt uitgevoerd vanuit onze visie dat niet de woning, maar de woonomgeving (wijk/buurt) levensloopbestendig moet zijn. Ouderen verhuizen niet alleen weinig, maar als ze al verhuizen dan doen ze dit veelal over korte afstand en het liefst binnen de vertrouwde woonomgeving of woonplaats. De vertrouwde woonomgeving stimuleert het gevoel van veiligheid, de zelfredzaamheid, de inzet/continuering van mantelzorg en het beperkt in veel gevallen de eenzaamheid. Juist daarom bekijken we in de QuickScan Zorg & Vastgoed de markt rondom een zorgontwikkeling lokaal, dat wil dus zeggen op wijk- of buurtniveau.

De belangrijkste wensen voor de woonsituatie van 50-plussers zijn als volgt te typeren1:

 • Privacy (87%)
 • Aanwezigheid van winkels in de buurt (86%)
 • Mogelijkheid om zelf te kunnen koken (86%)
 • Natuur in de buurt (77%)
 • Aanwezigheid van een tuin (62%)
 • Gezelligheid (60%)
 • Nabijheid van vrienden en familie (60%)


1
McDougal & Veen (2013).

Waarom deze scan?

De QuickScan Zorg & Vastgoed is er voor zorgaanbieders, investeerders, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Als de volgende vragen op u van toepassing zijn dan is deze scan wellicht erg interessant voor u:

  • Wilt u weten of uitbreiding of juist inkrimping van het aantal zorgwoningen haalbaar is?
  • Heeft u een object of kavel in eigendom met de bestemming wonen of maatschappelijke doeleinden en wilt u nagaan wat, gezien de (toekomstige) marktontwikkelingen, de mogelijkheden zijn? Zie ook dit project.
  • Overweegt u in een zorgontwikkeling, -locatie of
   -complex te investeren?
  • Wilt u vroegtijdig nagaan of u het huurcontract voor het complex zorgwoningen, dat over een aantal jaren eindigt, wel of niet wilt verlengen?
  • Ziet u markt voor een kleinschalige zorgontwikkeling op wijk- of buurtniveau en wilt u dat toetsen?
  • Wilt u weten waar de zorgbehoefte in uw werkgebied zich het sterkst ontwikkelt en of in deze gebieden woningen aanpasbaar zijn of juist nieuwe (geclusterde) zorgwoningen noodzakelijk zijn?
  • Wilt u weten welk intramuraal (zorg binnen de muren) aanbod op de lange termijn nog nodig is in een bepaalde buurt, kern of wijk?
Vrouw in een rolstoel zit aan tafel achter de laptop en zwaait lachend naar het beeld.

Hoe werkt de QuickScan?

We voeren de QuickScan Zorg & Vastgoed in opdracht uit. Daarbij richt de uitvoering zich op de specifieke vraag van de betreffende opdrachtgever. Om inzicht te geven in de elementen die de QuickScan Zorg & Vastgoed bevat hebben we dit geschetst in het figuur hiernaast. Zoals u hier ziet combineert de analyse drie perspectieven: die van de bewoner, de omgeving en de woningmarkt. Hieronder gaan we verder in op de kenmerken van deze drie perspectieven. Het is mogelijk in de analyse verschillende scenario’s op te nemen.

Figuur 1: Elementen Integraal Marktonderzoek Zorg & Vastgoed

De bewoner

   • De zorgbehoefte en de ontwikkeling daarin naar type senior en type zorgvraag.
   • Demografische ontwikkelingen waaronder:
    • Inkomensontwikkeling.
    • Leeftijdsopbouw (waaronder vergrijzing en sterfte).
    • Verhuisbewegingen (waaronder ontgroening).
    • Huishoudensgrootte.
    • Bevolkingsontwikkeling (waaronder krimp).

De omgeving 

De in de woonomgeving aanwezige voorzieningen (zoals zorg, welzijn, en overig voorzieningen zoals winkels, huisarts, apotheek en bank) en de ontwikkeling van het beroep op die voorzieningen.

   • Bestaande woonzorgvoorzieningen in de directe omgeving.
   • De invloed van huisautomatisering (domotica) en technologische ontwikkelingen op de kwalitatieve vraag naar wonen en zorg.

De woningmarkt 

 • De actuele situatie op de woningmarkt (koop en huur) en de ontwikkeling daarvan.
 • Het aantal reeds aangepaste woningen en de mate van aanpasbaarheid van de bestaande voorraad.
 • Verhuisbereidheid onder de doelgroep (in de wijk/buurt).
 • Actuele woonwensen onder de bewoners in de (omliggende) wijk/buurt.
Bent u benieuwd of er markt is voor een zorgontwikkeling in een gemeente, wijk of buurt?