Home » Projecten » Woningbehoefteonderzoek Olst-Wijhe

Woningbehoefteonderzoek Olst-Wijhe

Opdrachtgever:     Gemeente Olst-Wijhe
Onderzoek:              Woningbehoefteonderzoek Olst-Wijhe
Datum:                     30 juni 2021

Om de woonvisie van gemeente Olst-Wijhe te actualiseren en van de juiste input te voorzien heeft de gemeente ons gevraagd om een woningbehoefteonderzoek te verrichten op basis van werkelijk woon- en verhuisgedrag van de inwoners van de gemeente. Het doel van dit onderzoek is om met behulp van data-analyse zicht te krijgen op de woningvraag op de woningmarkt voor de periode 2021 t/m 2030. Het woningbehoefteonderzoek van Tellers & Benoemers kan het woonwensenonderzoek aanvullen of vervangen. Het nadeel van een woonwensenonderzoek is dat de financiële (on)mogelijkheden door de geënquêteerden veelal niet voldoende worden meegewogen terwijl dat bij het woningbehoefteonderzoek op basis van daadwerkelijk woon- en verhuisgedrag uiteraard wel het geval is.

Verhuisgedrag

Als we kijken naar het jaarlijkse verhuisgedrag dan is er op de woningmarkt in Olst-Wijhe sprake van een structurele groei van ca. 30 personen per jaar. Wat opvalt is dat nieuwe aanwas voornamelijk uit de Randstedelijke regio’s komt en in de leeftijdscategorie 50-65 jaar valt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat er een structureel toenemende instroom is vanuit Zwolle. Deze instroom wordt veroorzaakt door de gunstige woningmarkt in Olst-Wijhe maar ook doordat mensen steeds vaker vanuit huis kunnen werken. Een deel van de jongeren tussen de 15 en 30 jaar vertrekt uit Olst-Wijhe en dit heeft voornamelijk te maken met werk of studie. Maar ook de woningbehoefte onder deze doelgroep en het beperkte aansluitende woningaanbod hierop zal hier de oorzaak van zijn.

Tekeningen van 6 verschillende huizen, van modern tot klassiek en wat er tussenin zit. Aan wat voor soort woningen hebben de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe behoefte?

Als we naar de toekomst kijken met behulp van drie demografische scenario’s (optimistisch, neutraal en pessimistisch) en het doorrekenen van een aantal groeiscenario’s dan komt de totale extra woningbehoefte op de woningmarkt neer op zo’n 1073 huishoudens tot en met 2030.

Grote woningbehoefte

Net als in de rest van het land is ook in Olst-Wijhe de woningvraag veel groter dan het aanbod aan koopwoningen. Deze grote woningbehoefte zorgt ervoor dat de woningmarkt stagneert. De woningtypes waaraan behoefte is zijn o.a. vrijstaande woningen, tweekappers en geschakelde, rij- en hoekwoningen. Het toe te voegen woningaanbod is dus heel divers. Als we kijken naar de woningbehoefte in Olst-Wijhe op de lange termijn dan zal er in 2030 realistisch gezien de grootste woningvraag liggen bij goedkope en dure koopwoningen.

Conclusie

Om de verschillende doelgroepen en extra instroom te kunnen bedienen is het voor Olst-Wijhe van belang om een heel divers woningaanbod toe te voegen om in te kunnen spelen op de woningvraag, nu en in de toekomst. Door hierop in te spelen met de woningbouwprogrammering liggen er zeker kansen voor Olst-Wijhe om het woon-en verhuisgedrag te beïnvloeden en extra huishoudens aan de gemeente te binden. Daarmee kan ook de toenemende woningvraag worden beantwoord die we zien vanuit bijvoorbeeld de Randstad en Zwolle. Olst-Wijhe heeft daarmee de potentie om langzaam van plattelandsgemeente te muteren naar een meer suburbane gemeente.

Wilt u meer informatie over dit onderzoek?