Home » Projecten » Gebiedsanalyse locatie ‘De Stoevelaar’ te Goor

Gebiedsanalyse locatie ‘De Stoevelaar’ te Goor

Opdrachtgever:     Carint Reggeland
Onderzoek:              Gebiedsanalyse locatie ‘De Stoevelaar’ te Goor; ten behoeve van herontwikkeling
Datum:                     augustus 2019
Projectlocatie verzorginstehuis in Goor

Verzorgingstehuis ‘De Stoevelaar’ in Goor heeft het einde van zijn levensduur bereikt en zal gesloopt gaan worden*. Carint Reggeland heeft ons gevraagd om een gebiedsanalyse uit te voeren om de kwantitatieve en kwalitatieve mogelijkheden voor herontwikkeling op deze projectlocatie inzichtelijk te maken.

*Op het moment van schrijven (maart 2023) is een deel van de locatie inmiddels gesloopt.

Berekening scenario’s

De vergrijzing in gemeente Hof van Twente neemt toe. De piek van de bevolking in Goor ligt momenteel rond 50 tot 55 jaar en een groot deel van de bevolking is ouder dan 65 jaar. Hierdoor en door de relatief grote afwezigheid van de leeftijdscategorie 20 t/m 40 jaar in de gemeente is de verwachting dat de vergrijzing de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Deze verwachting van de huishoudensontwikkeling hebben we met behulp van ons demografische model MARK DEMOD doorgerekend voor de periode 2019-2025 en 2026-2035.

Tabel met verwachte, pessimistische en optimistische huishoudensgroei Hof van Twente

Bevindingen woningmarkt

De (koop)woningmarkt in gemeente Hof van Twente is de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven. Uit onze gebiedsanalyse blijkt dat de verhouding tussen de woningvraag en het woningaanbod in Hof van Twente nogal scheef verdeeld is over de verschillende prijscategorieën. De krapte is het grootst in het prijssegment € 150.000 en € 350.000 en er is de grootste behoefte aan tweekappers, appartementen en geschakelde/hoekwoningen.

Tabel marktpotentie woningmarkt per prijssegment
Tabel met marktpotentie woningmarkt per woningtype

De mismatch op de woningmarkt van Hof van Twente wordt vooral veroorzaakt door de woningprijzen. Hierdoor is het extra belangrijk dat nieuwbouwwoningen in het juiste prijssegment worden aangeboden. Daarnaast is de levensloopgeschiktheid van de woningen erg belangrijk gezien de op gang zijnde vergrijzing.

De gemeente Hof van Twente zoekt naar passende oplossingen voor inbreilocaties* in Goor. Projectlocatie ‘De Stoevelaar’ is zo’n inbreilocatie en ligt op de grens van drie gebieden met een geheel eigen sociaaleconomische structuur. Omdat mensen vaak in de huidige omgeving willen blijven wonen is het goed daarmee rekening te houden bij de herontwikkeling van projectlocatie ‘De Stoevelaar’.

*Een inbreilocatie is een locatie (bebouwd of onbebouwd) in een bebouwde omgeving – binnen de bebouwde kom – waar nieuwbouwwoningen worden toegevoegd oftewel ‘ingebreid’.

Bouwplan

Op projectlocatie ‘De Stoevelaar’ staan momenteel 42 ‘aanleunwoningen’ die grotendeels zijn verhuurd. Deze 42 woningen kunnen vrijwel risicoloos vervangen worden door een vergelijkbaar aantal woningen. Mits deze inspelen op de vraag op de woningmarkt. Naast de aanleunwoningen hebben we aan het voorgestelde bouwplan ook beneden-/bovenwoningen, tweekappers en appartementen toegevoegd in de sociale en vrije huursector. Hiermee wordt het risico gespreid en wordt ook beter ingespeeld op de diverse woningvraag in Goor.

Bovenaanzicht locatie verzorgingstehuis in Goor

We hebben bij het voorgestelde bouwplan voor de projectlocatie ‘De Stoevelaar’ rekening gehouden met het actuele woningtekort in Goor. Daarmee wordt het risico van het project geminimaliseerd en helpt de herontwikkeling van ‘De Stoevelaar’ de stabiliteit op de woningmarkt van Goor te verbeteren. Ook als de groei van het aantal huishoudens wat lager blijkt te zijn dan geprognotiseerd, zal er behoefte zijn naar de woningen op de projectlocatie ‘De Stoevelaar’ als de kwaliteit voldoet aan de woningvraag.

Wilt u meer informatie over dit project?